Privātuma politikaSIA “RIA Tours” Privātuma politika

Spēkā no 2018. gada 25. maija

 

Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika –, ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā RIA Tours apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja Klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja Klientu – juridisko personu pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt RIA Tours pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz Sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar Klientiem, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkāstāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

 

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šajā Politikā ir aprakstīts, kā RIA Tours veic personas datu apstrādi. Detalizētāka
informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos, ar pakalpojumiem saistītos, dokumentos, kā arī RIA Tours iekšējos noteikumos.

1.2. RIA Tours saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīga un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis, vai arī apstrādātājs, atkarībā no veicamās personas datu apstrādes statusa un mērķiem.

1.3. RIA Tours darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, RIA Tours var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar RIA Tours norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, RIA Tours ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku paziņojot Klientiem par attiecīgajiem grozījumiem RIA Tours klientu apkalpošanas vietās, RIA Tours mājas lapā, pa e-pastu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

 

  1. Personas datu veidi un kategorijas

Personas dati primāri tiek iegūti no Klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv Klientus. Personas datu kategorijas, kuras RIA Tours pārsvarā apstrādā, ir:

– Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
– Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
– Ģimenes un saistīto personu dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, ar kuru kopā

plānots atpūtas brauciens;
– Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus,
piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm;
– Saziņas dati, kastiek apstrādāti, kad Klienti apmeklē RIA Tours biroju, sazinās ar RIA Tours, piemēram, izmantojot  e-pastu;
– Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses, pakalpojumu maksas, apdrošināšanas pieredze;

 

  1. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

RIA Tours veic personas datu apstrādi:

3.1 Pakalpojumu sniegšanai;
Lai nodrošinātu saviem Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus.

3.2. Klienta un/vai RIA Tours interešu aizsardzībai:
Lai aizsargātu Klienta un/vai RIA Tours intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi. Lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai RIA Tours leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Lai nodrošinātu prasījuma tiesību aizstāvību.

3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai;
Lai Klientaiem piedāvātu RIA Tours pakalpojumus, uzlabotu Klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Juridisko pienākumu izpildei;
Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ievērojot RIA Tours leģitīmās intereses nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.